Limburgs Diaconaal Fonds

Het Limburgs Diaconaal Fonds wil kleine sociaal-maatschappelijke projecten opzetten ten behoeve van kansarme mensen. Ook wil het fonds groepen en individuele personen in de Limburgse samenleving kansen bieden door middel van financiële ondersteuning. Daartoe roept het fonds op om projecten en personen aan te dragen. Tegelijkertijd vraagt het fonds om donateurs ter financiering van haar doelstellingen.

In de huidige tijd van terugtrekkende overheid en bezuinigingen zal er steeds meer vraag komen naar financiële ondersteuning zoals verleend door het Limburgs Diaconaal Fonds. Dit fonds heeft een basisbedrag ter beschikking om de beoogde hulp te kunnen verlenen. Dit bedrag bestaat uit een eenmalige schenking van de Stichting Doctor Poelsfonds. Dit geld is belegd en de opbrengst van de belegde gelden wordt gebruikt om de hulpaanvragen te honoreren. Het fonds is een non-profit organisatie met bestuurders die werken op vrijwilligers basis.

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning door het Limburgs Diaconaal Fonds dient de aanvraag aan de volgende randvoorwaarden te voldoen. De aanvraag moet passen binnen de doelstellingen van het fonds. Aanvragen voor individuele personen dienen door een contactpersoon verbonden aan een maatschappelijk of kerkelijke instelling te worden gedaan. Deze contactpersoon doet een eerste beoordeling van de hulpvraag en legt het verzoek vervolgens aan het fondsbestuur voor. Subsidieaanvragen van projecten dienen voorzien te zijn van een projectomschrijving en projectbegroting (met financieringsplan). Het Limburgs Diaconaal Fonds kent als maximaal toe te kennen bedragen: € 500,- per individuele aanvraag en €1000,- per projectaanvraag.

Om deze vorm van hulpverlening te laten voortbestaan en meer aanvragen te kunnen steunen is het fonds tevens op zoek naar donateurs die dit initiatief een warm hart toedragen. Zij kunnen dit werk steunen middels een gift, een legaat of een erfenis. Deze schenkingen zijn fiscaal aftrekbaar. Bijdragen kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer ING 54.73.781. Het Limburgs Diaconaal Fonds is ANBI erkend.

Voor informatie en aanvraagformulieren: www.limburgsdiaconaalfonds.nl

     
     
     
     
     
Susteren-Echt