Onderwijs

Het Onderwijsbureau van het bisdom Roermond is de afdeling die namens de bisschop contact onderhoudt met de katholieke en interconfessionele scholen in Limburg. Het Onderwijsbureau wil deze scholen stimuleren, ondersteunen en begeleiden bij het geven van vorm en inhoud aan hun katholieke en interconfessionele identiteit door bijvoorbeeld:

- Mee te denken over het te voeren beleid
- Studie- en ontmoetingsdagen te organiseren voor docenten en identiteitsbegeleiders
- Mee te helpen met het opzetten van bezinnings- en verdiepingsdagen voor schoolleiders en docenten
- Het ontwikkelen van eigentijds verantwoord lesmateriaal voor het vak godsdienst/levensbeschouwing.

Het Onderwijsbureau wil bruggen bouwen tussen het katholieke en interconfessionele onderwijs en het bisdom Roermond. De bruggen staan symbool voor de contacten tussen de scholen en de katholieke geloofsgemeenschap in Limburg. Door de bruggen regelmatig over te steken, kunnen beide elkaar verrijken en inspireren.

De taak van het Onderwijsbureau daarin is te bevorderen dat er steeds nieuwe bruggen geslagen worden door de scholen te ondersteunen bij het invullen van hun katholieke identiteit en de geloofsgemeenschap te informeren over het vele goede dat in het onderwijs gebeurt op het gebied van vorming en opvoeding. De medewerkers van het bureau doen dit onder andere door regelmatig scholen te bezoeken en goede contacten te onderhouden met schoolbesturen, schoolleiders en docenten.

Het Onderwijsbureau wordt bemensd door twee parttime bisschoppelijk gedelegeerden voor het katholiek onderwijs.
Voor het primair onderwijs en de PABO's is dat John Marx. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-53891307 of e-mail.
Voor het voortgezet onderwijs is dat kapelaan George Dölle. Hij is te bereiken via telefoonnummer (0475) 332269 of e-mail.


ENKELE BELANGRIJKE DOCUMENTEN

Algemeen reglement voor het katholiek onderwijs

School en Kerk verbinden: perspectief katholiek onderwijs


NIEUWS EN WETENS(W)AARDIGHEDEN

Studiedag over interculturele dialoog

De katholieke school is bij uitstek een oefenplaats voor interculturele dialoog. Zij hebben een rijke traditie in het omgaan met veelkleurigheid. Vanuit het besef dat ieder mens een kind van God is dat naar waarheid en liefde zoekt, vormen katholieke scholen levendige waarde(n)gemeenschappen waarin dialoog, respect en vriendschap voortdurend aandacht krijgen. Hoe kan deze dialoog gevoed worden en aandacht krijgen? En wat is het maatschappelijk belang ervan? Daarover organiseert de Nederlandse Katholieke Schoolraad op donderdag 20 september een landelijke studiedag. Lees verder >>

Alles over de kerstposteractie inzake de Week van het Katholiek Onderwijs

Ga naar de webpagina over dit onderwerp >>

Schoolbezoek

Ook dít schooljaar brengen hulpbisschop Everard de Jong en bisschoppelijk onderwijsgedelegeerden George Dölle en John Marx  graag een bezoek aan uw school. Dit omdat zij oprechte belangstelling hebben voor de leerlingen, docenten, directie en allen die deel uitmaken van de gemeenschap. Geïnteresseerden kunnen zich melden via de onderwijsgedelegeerden. 

Tekst lezing Toke Elshof bij VKO

Katholiek onderwijs: uitgedaagd tot bezieling en verbondenheid. Dat was de titel van een inleiding die Toke Elshof op 8 oktober 2013 hield tijdens de de najaarsconferentie van het VKO, het centrum voor katholiek onderwijs te Utrecht.
Naar volledige tekst lezing >>


Brochure kerkelijke feesten

Waar gaat het ook al weer over: Advent, Kerstmis, Veertigdagentijd, Pasen? Wie is Maria? En wat zijn heiligen? Deze vragen willen wel eens aan de orde komen bij ouderavonden, lessen godsdienst / levensbeschouwing, de voorbereiding van de Eerste Heilige Communie, het Heilig Vormsel of gewoon tijdens een gesprek. Daarom heeft het bisdom een brochure uitgegeven waarin op compacte wijze een inhoudelijke beschrijving van de belangrijkste feesten in het liturgische jaar wordt gegeven. De beschrijvingen worden telkens aan de hand van enkele kunstzinnige afbeeldingen voor de lezer aanschouwelijk gemaakt. In feite bevat de brochure een bundeling van de reeks folders die in 2003 bij gelegenheid van het Limburgs Bijbeljaar werden verspreid. Voor € 4,50 per exemplaar en € 3,95 bij aanschaf vanaf tien exemplaren is de brochure te bestellen bij het Carolushuis, de verzendboekhandel van het bisdom, via (0475) 386825 of www.carolushuis.nl.
Ook is de brochure hier te downloaden >>

     
     
     
     
     
Susteren-Echt